Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sposób załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku przyjmuje w zakresie zadań statutowych i wynikających z Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199 ze zm.).

W sprawach skarg i wniosków dyrektor poradni przyjmuje w piątki w godz. 1400 - 1500.

Pracownicy pedagogiczni przyjmują codziennie w godz. 800 - 1800  zgodnie z tygodniowym harmonogramem pracy ustalonym i ogłoszonym publicznie z początkiem roku szkolnego

Administracja Poradni (sekretariat) pracuje w godzinach 730 - 1530.


UDZIELENIE  DZIECKU  POMOCY  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNO-LOGOPEDYCZNEJ

UWAGA:   Przed złożeniem wniosku o wydanie opinii (informacji)  konieczne jest przeprowadzenie w  poradni  badania diagnostycznego na podstawie wniosku o udzielenie dziecku pomocy  (pedagogicznej, psychologicznej lub logopedycznej) -
WNIOSEK O UDZIELENIE DZIECKU POMOCY (plik do pobrania)

Do wniosku ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu należy dołączyć co najmniej dwa sprawdziany ortograficzne ucznia.
Na badania do poradni należy zabrać zeszyt do języka polskiego lub z innych przedmiotów.
Po złożeniu odpowiedniego wniosku ustala się terminy spotkań z pracownikami pedagogicznymi poradni.

W przypadku niestawienia się na badanie w uzgodnionym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o tym pracowników poradni, wniosek nie będzie realizowany.


WYDANIE OPINII (INFORMACJI) po przeprowadzonej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej

W celu wydania opinii po przeprowadzonej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej należy złożyć w Poradni stosowny wniosek -
WNIOSEK O WYDANIE OPINII  - plik do pobrania, w tym dla ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dziecka przedszkolnego i w innych sprawach) wraz z:
opinią nauczyciela/wychowawcy o dziecku/uczniu - plik do pobrania
lub opinią nauczyciela-polonisty - plik do pobrania -  
albo opinią nauczyciela-przedszkola - plik do pobrania.

Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2018.996 t.j. ze zm.), ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 j.t. ze zm), w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.

Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż w określone w przepisach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Poradnia wydaje także informacje o wynikach badań. W celu uzyskania informacji należy złożyć odpowiedni wniosek.
WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI - plik do pobrania.


Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych może być zorganizowana zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni.
Do wniosku o wydanie opinii dołącza się dokumentację określającą:

 1. trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
 2. w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia - także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym
  (DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO - plik do pobrania),
 3. w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły - także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole
  (DRUK OPINII NAUCZYCIELI o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia - plik do pobrania).

W przypadku, gdy mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia (§  20 ust.  11) – 
WNIOSEK DYREKTORA - plik do pobrania

Aby wydać opinię w tej  sprawie konieczny jest wniosek rodzica/opiekuna prawnego -
WNIOSEK O WYDANIE OPINII  - plik do pobrania.


PODSTAWY PRAWNE WYDAWANYCH OPINII- DALEJ

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII PO PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZIE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - DALEJ


W PORADNI SĄ ORGANIZOWANE I DZIAŁAJĄ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE, wydające orzeczenia o potrzebie:

 • kształcenia specjalnego,
 • nauczania indywidualnego lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

        Zespoły orzekające poradni wydają także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W celu otrzymania stosownego orzeczenia albo opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju należy złożyć w poradni odpowiedni
WNIOSEK - plik do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o stanie zdrowia (jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza, określające czas w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły) -
  DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DO POBRANIA
 • jeżeli brak jest aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych, konieczne jest ich przeprowadzenie. W takim przypadku procedura wydania orzeczenia ulega przedłużeniu.

PROCEDURY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO - DALEJ


W celu zgłoszenia dziecka do poradni na zajęcia terapeutyczne, lub w celu udzielenia mu innej formy pomocy należy złożyć
ODPOWIEDNI WNIOSEK - plik do pobrania.

W przypadku dwukrotnego niestawienia się na zajęciach w uzgodnionym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o tym pracowników poradni, zajęcia nie będą kontynuowane. 


Sprawy realizowane są w kolejności zgłoszeń, sprawy pilne - na bieżąco.


Oświadczenie informacyjne

 1. Administratorem danych osobowych osób kierujących wnioski do Poradni oraz danych osobowych pozostałych członków rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel. 598456085, e-mail: sekretariat@poradnia.slupsk.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - Jerzym Krauczunasem - możliwy jest pod numerem tel. 778708702 lub adresem e-mail: ido@powiat.slupsk.pl.
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) i wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i przepisach wydanych na ich podstawie.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Słupsku.
 5. Wnioskodawca ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Posiadanie danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 15-09-2013 20:15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 15-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 13-11-2021 18:57:54