Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Koronawirus - procedury

Procedura postępowania w okresie epidemii COVID-19

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19. Dotyczy wszystkich pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz dzieci, uczniów, rodziców/opiekunów.
 2. Celem wprowadzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem COVID-19.
 3. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie placówki od 1 września 2020 r., w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, przy czym należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w Poradni nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
 4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 5. Organizacja i funkcjonowanie placówki zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze powiatu słupskiego.
 6. Dyrektor poradni będzie mógł podjąć decyzję o zmianie trybu funkcjonowania placówki, gdy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna uzna to za konieczne, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie i sytuację epidemiologiczną na terenie placówki.

II. OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA DO PORADNI

 1. Pracownicy poradni będą przyjmowali dzieci i uczniów w budynku Poradni, szczególnie w celu diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.
 2. Pozostałe zadania statutowe oraz terapię pracownicy Poradni będą realizowali zarówno stacjonarnie, jak i z wykorzystaniem metod zdalnych.
 3. Pracownik zobowiązany jest do oceny ryzyka w oparciu o wiedzę i doświadczenie wynikające ze stosowanego procesu diagnostycznego w Poradni oraz wiedzę dostarczaną z pewnych i sprawdzonych źródeł takich jak: komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, komunikaty Ministerstwa Zdrowia, komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, komunikaty Świa-towej Organizacji Zdrowia (WHO). W przypadku zaobserwowania u siebie lub u klienta Poradni objawów choroby COVID-19 pracownik ma obowiązek przerwać pracę i ograniczając kontakt bezpośredni poinformować o tym dyrektora lub wicedyrektora.
 4. Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp. Pierwszeństwo mają wnioski dotyczące orzeczeń, opinii WWRD, odroczenia obowiązku szkolnego lub inne - zgodnie z analizą specjalistów poradni.
 5. Do Poradni zgłaszają się jej klienci, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie i tylko oni będą obsługiwani. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik wypełnia ankietę kwalifikacji na diagnozę stacjonarną/terapię w Poradni oraz informuje o warunkach diagnozy/terapii i przebywania w placówce w związku z COVID-19. Ponownie ankietę wypełnia rodzic przed wejściem dziecka do gabinetu diagnostycznego.
 6. W przypadku zajęć terapeutycznych ankieta kwalifikacji na zajęcia wypełniana jest przed pierwszym przyjazdem do poradni w uzgodnionym terminie.
 7. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka/ucznia Rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić o tym pracowników Poradni i odwołać wizytę.
 8. Niewyrażenie zgody (na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie/udział w zajęciach terapeutycznych.
 9. Wszelkie dokumenty niezbędne do opiniowania/orzekania przesyłane są do Poradni pocztą lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy e-puap. Dokumenty można wrzucić też do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do poradni.
 10. Dokumenty wpływające do Poradni, protokoły badań poddawane są 48 godzinnej kwarantannie.
 11. Pozostali klienci mogą pobrać druki wniosków udostępnione na stronie www.poradnia.slupsk.pl.pl lub w wyznaczonym miejscu – poczekalni dla rodziców).
 12. Klienci Poradni używają własnych przyborów piśmienniczych przy wypełnianiu dokumentacji.
 13. Wydawane przez Poradnię dokumenty będą wysyłane wyłącznie drogą pocztową, do odwołania.

III. PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W PORADNI

 1. Do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 2. Przy wejściu do Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce. Dziecko do lat 6 ma dokładnie umyć ręce w łazience na parterze.
 3. Uzgadniając z rodzicem termin badania/zajęć terapeutycznych pracownik poradni wypełnia Ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia COVID-19. Jednocześnie informuje rodzica o warunkach przebywania na terenie Poradni podczas badania diagnostycznego/zajęć terapeutycznych.
 4. Pracownik poradni czeka na rodzica przy wejściu do poradni o ustalonej godzinie. W przypadku zajęć terapeutycznych rodzic kieruje się z dzieckiem bezpośrednio do właściwego gabinetu.
 5. Po przyjściu do Poradni rodzic wypełnia Ankietę kwalifikacji na badanie/zajęcia terapeutyczne. Po wypełnieniu ankiety i wyrażeniu zgody na badanie następuje pomiar temperatury ciała.
 6. Rodzic wypełnia ankietę kwalifikacji na zajęcia terapeutyczne jednorazowo przed pierwszymi zajęciami lub w sytuacji, gdy wystąpiły czynniki wskazujące na ryzyko zakażenia wirusem CO-VID-19.
 7. W przypadku wywiadu epidemiologicznego – ANKIETY - dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z Ankiety kwalifikacji na badanie następuje stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. Zasadna jest wówczas odmowa wykonania diagnozy.
 8. W miarę możliwości rodzice/opiekunowie proszeni są o spędzenie czasu oczekiwania podczas diagnozy dziecka poza terenem placówki. Jeśli nie ma takiej możliwości, bądź ze względu na dobro dziecka bliska obecność rodzica jest wskazana, możliwe jest oczekiwanie w poczekalni (maksymalnie 5 osób w poczekalni na raz i 2 osoby w korytarzu przed poczekalnią). Każdorazowo wymagane jest zachowanie minimum 2 metrów odległości pomiędzy osobami oczekującymi.
 9. W szczególnych przypadkach możliwa jest obecność rodzica w gabinecie podczas diagnozy z zachowaniem minimum 1,5 – 2 m od pracownika.
 10. Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy/zajęć terapeutycznych ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego COVID -19.
 11. Pracownik pedagogiczny podczas realizacji wszystkich czynności w trakcie bezpośredniego kontaktu z klientem zobowiązany jest do zastosowania maksymalnie bezpiecznych warunków i korzystania ze środków ochrony indywidualnej ustalonych przez pracodawcę (zgodnie z zaleceniami GIS, WHO) zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie jak i klientowi. W przypadku braku takiego zabezpieczenia winien on odstąpić od wykonywania czynności, a fakt ten odnotować w prowadzonej przez siebie dokumentacji dziecka.
 12. Na terenie Poradni rodzic/opiekun przebywa w maseczce ochronnej/przyłbicy.
 13. Po zakończeniu badania dziecko jest odprowadzane do rodzica. Diagnosta ustala z rodzicem formę kontaktu w celu omówienia wyników badań, dalszego postępowania w przypadku wydawania dokumentów dla dziecka/ucznia, informuje rodzica o konieczności opuszczenia Poradni wyznaczonym wyjściem.


IV. PRACA W TERENIE

 1. W przypadku przeprowadzania badań diagnostycznych, zajęć warsztatowych w placówkach na terenie powiatu konieczne jest uzyskanie zgody na to dyrektora placówki.
 2. Konieczne jest zachowanie maksymalnie bezpiecznych warunków i korzystanie ze środków ochrony indywidualnej zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie jak i dziecku/uczniowi. Protokoły badań należy po przeprowadzonym badaniu przechować w kopercie/zamkniętej teczce.
 3. W przypadku gdy powiat słupski zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” dyrektor poradni wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z trwającym stanem epidemii, w tym ograniczenie prowadzenia zajęć grupowych przez pracowników poradni w placówkach na terenie powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 09-11-2020 21:02:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 09-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 09-11-2020 21:10:48