Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych bip.ppp.powiat.slupsk.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu); przykładem takich informacji są: dokumenty, które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany), informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy, treść nie wchodzi w zakres przepisów mających zastosowanie.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
archiwum starego Biuletynu Informacji Publicznej
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
-

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-11-09
Metoda przygotowania oświadczenia:
Przegląd stron internetowych.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2020-11-09

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Zenon Bereżański - adres poczty elektronicznej zberezanski@poradnia.slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (59) 8456085. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także, przesyłając korespondencję w wersji papierowej na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku, ul. Fabryczna 1, 76-200 Słupsk, bądź dzwoniąc na numer telefonu (59) 8456085. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@poradnia.slupsk.pl
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Zenon Bereżański
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Adres e-mail: zberezanski@poradnia.slupsk.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Numer telefonu: (59) 8456085

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
biurorzecznika@brpo.gov.pl
INFOLINIA - 800 676 676

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2013-09-11
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-11-10
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Nie dotyczy.
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Zenon Bereżański, adres poczty elektronicznej zberezanski@poradnia.slupsk.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (59) 8456085.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także, przesyłając korespondencję w wersji papierowej na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku, u; Fabryczna 1, 76-200 Słupsk, bądź dzwoniąc na numer telefonu (59) 8456085.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@poradnia.slupsk.pl.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od Al. 3 Maja oraz wejście od wewnętrznej strony budynku - od strony ul. Fabrycznej (do wejścia prowadzą kilkustopniowe schody). Przy drzwiach wejściowych (wejście główne) do budynku znajduje się dzwonek, którym można przywołać pracownika poradni. Po wejściu do budynku na parter prowadzą schody. Znajduje się na nich platforma dla osób niepełnosprawnych. Uruchamia ją pracownik poradni. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są gabinety na parterze. W nich prowadzone są rozmowy z rodzicami, zajęcia terapeutyczne z dziećmi i badania diagnostyczne. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Poradni nie ma pętli indukcyjnych.
Osobom niewidomym i słabowidzącym pomaga tyflopedagog w gabinecie nr 1.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

W Poradni nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Poradnia podejmie starania dotyczące osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem. Większość informacji będzie wprowadzana w postaci umożliwiającej ich przeszukiwanie.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.