Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podstawy prawne wydawanych opinii

Opinie wydawane są na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r., poz. 199 ze zm.) zwanym dalej "rozporządzeniem"
  • Opinie, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, poradnia wydaje w sprawach określonych w:
    • ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 t.j. ze zm.), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty",
    • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j. ze zm.), zwanej dalej "ustawą Prawo oświatowe",
    • ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. ze zm.)
  • oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.

Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w przepisach, o których mowa w ust. 1 "rozporządzenia", związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Podstawy prawne wydawanych opinii:

Opinia w sprawie Podstawa prawna
wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej art. 36 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo oświatowe
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego art. 36 ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe
art. 38 ust 4 ustawy Prawo oświatowe (dotyczy odroczenia obowiazku szkolnego dzieci niepełnosprawnych)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
zwolnienia z nauki drugiego języka obcego § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 3.08.2017 r. w sprawie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2017.1534)
§ 7 rozporządzenia MEN z 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843) - dotyczy uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej § 13 ust. 1 rozporządzenie MEN z dnia 9.08.2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U.2017.1591 ze zm.)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka § 2 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 3.08.2017 r. w sprawie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2017.1534)
§ 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843) - dotyczy uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki art. 115  ustawy Prawo oświatowe
§ 6 i § 7 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 9.08.2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U.2017.1569)
§ 6 i § 7 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 19.12.2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U.2002.3.28) - dotyczy uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy § 16 ust. 2 rozporzadzenia MEN z 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (dz.U.2017.649 ze zm.)
§ 8 pkt. 2 załącznika Nr 3 "Ramowy statut publicznego gimnazjum" do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U.2001.61.624, z późn. zm.) - dotyczy uczniów klas gimnazjalnych
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej ponadgimnazjalnej § 134 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w zakresie dotyczącym rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych oraz art. 135 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe w zakresie dotyczącym rekrutacji do pierwszych klas publicznych branżowych szkół II stopnia).
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U.2002.214.1808)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych art.3045 § 4 pkt. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce § 5 ust. 6 rozporządzenia MEN z 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1591 ze zm.)
§ 5 ust. 6 rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013.532) - dotyczy uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
specyficznych trudności w uczeniu się § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 3.08.2017 r. w sprawie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2017.1534)
§ 4 ust. 2 rozporządzenia MEN z 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843) - dotyczy uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
art. 44 zzr ust. 5, art. 44 zzzf ust. 5 ustawy  o systemie oświaty
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
realizowania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą art. 37 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy Prawo oświatowe
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
objęcia dziecka/ucznia odpowiednio zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo zindywidualizowaną ścieżką kształcenia § 12 ust. 3 rozporządzenia MEN z 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1591 ze zm.)
§ 4 ust. 1 rozporządzenia
inne opinie o przebadanych § 4 ust. 2 rozporządzenia

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 opinie-podstawy_prawne-maj_2013.pdf (PDF, 25.58Kb) 2014-08-31 19:40:10 247 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 31-08-2014 19:40:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 31-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 10-11-2020 12:19:18