Podstawy prawne wydawanych opinii

Aktualizacja: 8 stycznia 2016 r.

Opinia w sprawie Podstawa prawna
wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 j.t. ze zm.)
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego art. 16 ust. 4b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 j.t. ze zm.)
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
zwolnienia z nauki drugiego języka obcego § 7 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843)
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej § 8 pkt. 8 rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013.532)
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka § 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843)
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 j.t. ze zm.)
§ 6 i § 7 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U.2002.3.28)
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy § 8 pkt. 2 załącznika Nr 3 "Ramowy statut publicznego gimnazjum" do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U.2001.61.624, z późn. zm.)
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej art. 20f ust. 3 , art. 20t ust. 2 pkt. 4 lit. f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 j.t. ze zm.)
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U.2002.214.1808)
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych art.3045 § 4 pkt. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 j.t. ze zm. )
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013.532)
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
specyficznych trudności w uczeniu się § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843)
art. 44 zzr ust. 5, art. 44 zzzf ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.2016.1943 j.t.)
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
opinia w sprawie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą art. 16 ust. 10 pkt. 1 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 j.t.)
rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 1
inne opinie o przebadanych rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199), § 4 ust. 2

 

Załączniki do pobrania

1 opinie-podstawy_prawne-maj_2013.pdf (PDF, 25KB) 2014-08-31 19:40:10 244 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 31-08-2014 19:40:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 31-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 08-01-2017 13:43:24