Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zasady dostępu do informacji publicznej.

Zasady dostępu do informacji publicznej

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 t.j.). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (wykazania interesu prawnego lub faktycznego).

Informacje podlegające udostępnianiu
Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu.
Są to m.in. informacje o:

 • statusie prawnym lub formie prawnej jednostki samorządu terytorialnego,
 • jej organizacji,
 • przedmiocie działalności i kompetencjach,
 • organach i osobach sprawujących w niej funkcje i ich kompetencjach,
 • strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
 • majątku, którym dysponuje,
 • zasadach funkcjonowania podmiotu,
 • danych publicznych.

Formy udostępniania informacji
Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek
Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na dyskietkę itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osoby występującej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel. 598456085, 571381158,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku pok. 229, nr tel. 59 8418557, adres mail; oin@powiat.slupsk.pl ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie  art.6, ust 1, lit. c  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, podmioty przetwarzające zarządzające BIP, podmioty przetwarzające zapewniające hosting BIP,
 5. okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych; w przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek_2.docx (DOCX, 22.72Kb) 2021-06-30 22:46:44 13 razy
2 formularz_udostepnienie_informacji_2021.pdf (, 428.32Kb) 2021-02-14 16:31:10 29 razy
3 wniosek_udostepnienie_informacji_publicznej.docx (, 31.44Kb) 2021-02-14 16:31:10 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 14-02-2021 16:31:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 14-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 30-06-2021 22:46:44