Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w roku 2020.

 • Zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie  wprowadzenia planu działań, przydziału celów zgodnie z planem działań, arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku, harmonogramu planu działań kontrolnych w ramach kontroli zarządczej na rok 2021 dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U.  z 2010 r. Nr 187, poz. 1254)  oraz Załącznika nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie organizacji Kontroli zarządczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zasad jej koordynacji.
 • Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art. 3 ust. 1 pkt. 15, art. 4.1 ust. 3 pkt. 6 i ust. 5 oraz art. 10.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2019.351 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 19/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 28 sierpnia 2020 r.
 • Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie dnia dodatkowo wolnego za 26 grudnia 2020 r. przypadającego w dzień dodatkowo wolny, jakim jest sobota.
  • Na podstawie: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
 • Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie płatności zobowiązań za miesiąc grudzień oraz wypłat wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi oraz nauczycielom.
  • Na podstawie art. 85 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), rozpo-rządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U z 2018 poz. 936 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U z 2019 poz. 1282 z późn. zm.), Regulaminu Pracy z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 2 września 2019 r.
 • Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
  • Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) i § 14 pkt. 1 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 19 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ze względu na sytuację epidemiczną.
  • Na podstawie: § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1166 t.j.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2020 r.  zmieniające "Procedurę postępowania dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku wykonujących swoje zadania na terenie budynku Poradni w okresie epidemii COVID-19.
  • Na podstawie:  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.2020.1389 ze zm.).
  • Zmienia Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku od 4 maja 2020 r. do odwołania w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19.
 • Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku".
  • Na podstawie: art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz 351 t.j.).
  • Traci moc Zarządzenie nr 43/2011 z 7.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej, zarządzenie nr 11/2010 z 8.03.2010 r. w sprawie ustalenia procedury gospodarowania mieniem stanowiącym własność Starostwa Powiatowego oraz kontrolą majątku rzeczowego i finansowego obowiązującą w PPP.
 • Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 126 sierpnia 2020 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 6 lipca  2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie podziału środków na dofinansowanie dokształcania lub doskonalenia zawodowego pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku
  • Na podstawie: art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 j.t), rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U.2019.1653) art. 1031 – 1036 Kodeksu Pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. ze zm.), Uchwały Nr 8/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku.
  • Traci moc Zarządzenie Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Nr 8/2017 z dnia 22.05.2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie podziału środków na dofinansowanie dokształcania lub doskonalenia zawodowego pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku (tekst jednolity).
 • Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku i tekstu jednolitego Regulaminu pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie:  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. ze zm.), art. 104 - 1043.
  • Traci moc Zarządzenie nr 16/2009 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie Wprowadzenie Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w PPP w Słupsku, ul. Fabryczna 1 i prowadzonych przez Radę Powiatu Słupskiego.
  • Aneks nr 1 z dnia 18 stycznia 2021 r. do Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku i tekstu jednolitego Regulaminu pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
   • Na podstawie art. 2377 ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. ze zm.).
 • Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 23  czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
  • Na podstawie: art. 9 g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 t.j. ze zm.).
 • Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty.
  • Na podstawie: § 5 ust. 3 Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminów urlopów w lipcu i sierpniu 2020 r.
  • Na podstawie:  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.), art. 163 § 1, art. 164 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040. t.j. ze zm.).
 • Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające "Procedurę postępowania dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku wykonujących swoje zadania na terenie budynku Poradni w okresie epidemii COVID-19.
  • Na podstawie:  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.2020.410 ze zm.).
  • Zmienia Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku od 4 maja 2020 r. do odwołania w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19.
 • Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku od 4 maja 2020 r. do odwołania w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19.
  • Na podstawie:  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.2020.410 ze zm.).
  • Zmienione zarządzeniem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 12 maja 2020 r. zmieniającym "Procedurę postępowania dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku wykonujących swoje zadania na terenie budynku Poradni w okresie epidemii COVID-19.
  • Zmienione Zarządzeniem nr 20/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2020 r.  zmieniającym "Procedurę postępowania dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku wykonujących swoje zadania na terenie budynku Poradni w okresie epidemii COVID-19.
 • Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 30 kwietnia  2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku od 27 kwietnia 2020 r. do 24 maja 2020 r. i zalecenia pracy zdalnej.
  • Na podstawie: art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.2020.780).
  • Traci moc Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2020 r.
 • Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 24 kwietnia  2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku od 27 kwietnia 2020 r. do 24 maja 2020 r. i zalecenia pracy zdalnej.
  • Na podstawie: art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.2020.742).
 • Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku od 10 kwietnia  2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. i zalecenia pracy zdalnej.
  • Na podstawie: art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.2020.492).
 • Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. i zalecenia pracy zdalnej.
  • Na podstawie: art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.2020.492).
  • Ulega zmianie Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku z dnia 16 marca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. i zalecenia pracy zdalnej.
  • Na podstawie: Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69).
  • Traci moc Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 13 marca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany godzin pracy w okresie od 16 do 27 marca 2020 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku
  • Na podstawie: Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374).
  • Straciło moc na podstawie Zarządzenia nr 6/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 13 marca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 11 marca  2020 r. w sprawie organizacji "Dnia pracy Poradni" za 12 czerwca 2020 r.
  • Na podstawie: § 23 Regulaminu pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Traci moc Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 27 lutego 2020 r.
 • Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie organizacji "Dnia pracy Poradni" za 12 czerwca 2020 r.
  • Na podstawie: § 23 Regulaminu pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Straciło moc na podstawie Zarządzenia nr 4/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 11 marca 2020 r.
 • Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia "Procedury oceny pracy nauczycieli Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku."
  • Na podstawie: art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 t.j. ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 1 i ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 t.j. ze zm.
 • Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 7 lutego 2020 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.

Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku dostępne są do wglądu w sekretariacie poradni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 23-02-2020 18:59:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 23-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 29-03-2021 12:32:36