Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kontrole zewnętrzne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w 2016 r.

Kontrole zewnętrzne w roku 2016.

 • Ewaluacja zewnętrzna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

 1. Placówka realizuje koncepcję pracy.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
 3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
 4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki.
 5. Promowana jest wartość edukacji.
 6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 8. Zarzadzanie placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacja miała także na celu ustalenie, czy placówka spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. Placówka może spełniać wymagania na poziomie podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.

Ewaluację przeprowadził zespół wizytatorów ds. ewaluacji w skład, którego weszli:  Renata Kulik - starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku - Delegatura w Słupsku, Bronisław Kisiel -  starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku - Delegatura w Słupsku, Beata Sobańska-Zając -  wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku - Delegatura w Słupsku.

Ewaluację zewnętrzną przeprowadzono w dniach 16 - 23 lutego 2016 r.

Badaniem objęto 37 klientów placówki (ankieta i wywiad grupowy) i 20 pracowników merytorycznych (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów, a także przeprowadzono 6 obserwacji zajęć i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w każdym z badanych obszarów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r.  na poziomie podstawowym i podejmuje  działania z wysokiego poziomu wymagania. Zespół wizytatorów stwierdził, że:

 1. Realizowana koncepcja pracy poradni, korzystanie z zasobów własnych oraz środowiska lokalnego, umożliwiają zaspokajanie zdefiniowanych przez poradnię potrzeb klientów, adekwatne reagowanie na zmiany w systemie edukacji oraz wzajemny rozwój.
 2. Systematyczne badanie potrzeb adresatów usług poradni oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej o prowadzonych działaniach, służą budowaniu oferty spójnej z oczekiwaniami klientów, także w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, oraz wpływają na podnoszenie jakości procesów edukacyjnych.
 3. Wnioski z monitorowania działań poradni, uwzględniane w planowaniu jej pracy, zapewniają realizowanie procesów edukacyjnych w oparciu o  nowoczesne i innowacyjne formy i metody pracy.
 4. Pracownicy poradni wspomagają się w realizacji procesów edukacyjnych, a wprowadzanie zmian następuje w wyniku ich wspólnych ustaleń. 
 5. Poradnia prowadzi działania promujące wartość edukacji w środowisku lokalnym oraz kształtuje postawy uczenia się przez całe życie. 
 6. Współpraca poradni z podmiotami środowiska lokalnego wpływa na ich wzajemny rozwój, promocję oraz pozytywne postrzeganie placówki wśród jej klientów i partnerów.
 7. Prowadzona w placówce ewaluacja wewnętrzna oparta jest na zespołowych działaniach pracowników placówki oraz na - prowadzonej przez nich - ewaluacji własnej pracy.
 8. Wdrażane wnioski z nadzoru pedagogicznego służą rozwojowi placówki, a zarządzanie poradnią nastawione jest na poprawę warunków jej funkcjonowania, realizację jej celów oraz zaspokajanie potrzeb klientów.
 9. Dyrektor efektywnie wspiera swoich pracowników w wykorzystaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ.

 • Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrola opracowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego procedur wynagradzania i premiowania pracowników wedle obowiązujących przepisów prawa i ich realizacja w 2015 roku.

Kontrolę przeprowadziła Ewa Walitów, inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku, na podstawie upoważnienia Starosty Słupskiego Nr OR.III.077.1.4.2016 z dnia 14 marca 2016 r. (przedłużonego upoważnieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r. oraz upoważnieniem z dnia 23 maja 2016 r.).

Kontrolę przeprowadzono w dniach 21 marca - 10 czerwca 2016 r.

Prowadzona kontrola dotyczyła opracowywanych w jednostkach organizacyjnych procedur wynagradzania i premiowania pracowników wedle obowiązujących przepisów prawa oraz ich realizacji w 2015 roku, pod kątem przyznanych pracownikom nagród i premii (z wyłączeniem pracowników pedagogicznych).

W wyniku kontroli opracowywanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego procedur wynagradzania i premiowania pracowników wedle obowiązujących przepisów prawa i ich realizacji w 2015 roku, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku stwierdzono nieprawidłowości, które zostały opisane w protokole podpisanym w dniu 14 lipca br. i polegały na:

 1. Wystapieniu przez Dyrektor jednostki z pismem do działu ksiegowości o naliczenie i wypłatę nagród dla pracowników bez uzasadnienia za co nagrody zostały przyznane oraz na jakiej podstawie - str. 2, 3 wyciagu nr 7 z protokołu.
 2. Braku opinii związków zawodowych na wnioskach o przyznanie premii - str. 3 wyciagu nr 7 z protokołu.

W dniu 22.07.2016 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupsku) Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku złożyła pismem nr P.081-2.8/2016 wyjaśnienia do protokołu,

W celu wyeliminowania powyższych nieprawidłowości, stosownie do § 36 ust. 1 regulaminu działalności kontrolnej wykonywanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, przyjętego Zarządzeniem Nr 76/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r., po uwzględnieniu w części wyjaśnień z dnia 18.07.2016 r. Starosta Słupski zalecił:

 1. Przekazywać do organu prowadzącego rzetelnie sporządzane informacje na podstawie dokumentacji prowadzonej przez jednostkę.

Protokół z kontroli dostępny jest do wglądu u dyrektor poradni.

 • Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrola finansowa w zakresie prawidłowości, rzetelności i terminowości sporządzania sprawozdań budżetowych.

Kontrolę przeprowadziła Jadwiga Janicka - Skarbnik Powiatu Słupskiego, na podstawie upoważnienia Starosty Słupskiego Nr SPO.II.077.1.19.2016  z dnia 7 września 2016 r..

Kontrolę przeprowadzono w dniach 7 - 8 września 2016 r.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2016 r. do 31.07.2016 r.

Kontroli poddano sprawozdania:

 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 lipca 2016 r.,
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 lipca 2016 r.,

w zakresie terminowości, prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań budżetowych.

Stwierdzono, że sporządzane przez jednostkę w formie dokumentu sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za okres od 1.01 - 31.07.2016 r. były:

 • w wymaganym terminie i przekazane do Starostwa Powiatowego w formie papierowej i elektronicznie w terminie obowiązującym,
 • w sposób czytelny i trwały,
 • prawidłowo wykazano w nich kwoty planu w złotych i wykonania w groszach,
 • podpisy na sprawozdaniu przedłożonym w formie papierowej złożono odręcznie wraz  z imienną pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej głównego księgowego i dyrektora jednostki,
 • rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,
 • według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. za okres od 1.01.2016 r. - 31.07.2016 r. wykazane w sprawozdaniach dochody i wydatki w zakresie planu są zgodne ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Wykazane w sprawozdaniu wykonane dochody w kwocie 4 428,83 zł oraz wykonane wydatki w kwocie 1 006 970,38 zł są zgodne z prowadzoną ewidencją syntetyczną do konta 130 w każdym z paragrafów.

Protokół z kontroli dostępny jest do wglądu u dyrektor poradni.

 • Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Ocena stanu sanitarnego placówki.

Kontrolę przeprowadziła Wanda Szewczyk, starszy inspektor higieny Oddziału Promocji Zdrowia i Higieną Dzieci i Młodzieży, na podstawie upoważnienia Nr 37/2016 Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inpektora Sanitarnego.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 23 września 2016 r.

Przedmiotem działań kontrolnych była ocena stanu sanitarnego placówki.

Kontrolująca nie wniosła uwag do przedłożonych dokumentów i informacji w zakresie objętym kontrolą. W związku z powyższym nie zachodziła potrzeba wydania i wykonania zaleceń pokontrolnych.

Protokół z kontroli dostępny jest do wglądu u dyrektor poradni.

 • Kontrola Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Koszalinie

Badanie okresowe platform do przewozu osób niepełnosprawnych

Kontrolę przeprowadził Waldemar Boruch, inspektor w Urzędzie Nadzoru Technicznego Oddział Terenowy w Koszalinie, w dniu 30.11.2016 r.

Na podstawie  art. 14 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokoły z dnia 30.11.2016 r.) urządzenia technicznego o numerze fabrycznym 105495 i numerze ewidencyjnym N3011000222 oraz urządzenia technicznego o numerze fabrycznym 105496 i numerze ewidencyjnym N3011000223:

 • zezwala się na ekslopatację, przy parametrach określonych w protokołach,
 • ustala się dla urządzeń formą dozoru pełnego,
 • traci moc decyzja Prezeza UDT z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zezwolenia na eksploatację ww.

Decyzja jest ważna do 30.11.2018 r.

Protokoły z kontroli dostępne są do wglądu u referenta w poradni.

 • Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrola dotycząca wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2015 roku.

Kontrolę przeprowadziła Edyta Leśniańska, podinspektor ds. oświaty w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, na podstawie upoważnienia Nr SPO-II.077.1.43.2016 Starosty Słupskiego z dnia 2 grudnia 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 9 grudnia 2016 r.

Przedmiotem działań kontrolnych było sprawdzenie poprawności wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe w 2015 roku.

Kontrolująca nie wniosła uwag do przedłożonych dokumentów i informacji w zakresie objętym kontrolą. W związku z powyższym nie zachodziła potrzeba wydania i wykonania zaleceń pokontrolnych.

Protokół z kontroli dostępny jest do wglądu u dyrektor poradni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 25-04-2016 12:32:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 25-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 23-01-2017 20:14:46