Procedura kierownia wniosków o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego w Poradni
o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 1. Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia  niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci mieszkających na terenie powiatu słupskiego na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 3. Jeżeli z treści wniosku o wydanie opinii wynika, że nie dotyczy on opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy
 4. Do wniosku o wydanie opinii, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
  • wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy zaznaczyć na wniosku, czy dziecko było badane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której); jeżeli nie ma aktualnych badań, konieczne będzie ich przeprowadzenie (na podstawie wniosku o udzielenie dziecku pomocy),
  • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka,
  • opinię nauczyciela o dziecku.
 5. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 6. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.
Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni opinię w 3 egzemplarzach (termin odbioru opinii uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli opinia nie zostanie odebrana - wysyłana jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 15-09-2013 22:44:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 15-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 03-01-2016 17:39:09