Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego KIA RIO


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Fabryczna 1

tel./fax: 59 845 60 85

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 26 lutego 2014 r. o godz. 12:00 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku, ul. Fabryczna 1 (I piętro).

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na  parkingu obok budynku poradni  przy ul. Fabrycznej 1 w dniu 20-21 luty 2014 r.  w godzinach 10.00-14.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel./fax: 059 845 60 85

 

4. Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem

Marka i typ pojazdu: KIO RIO

Nr rej. GS 09750

Nr silnika: A3 E060390

Nr nadwozia: KNEDC241226076714

Pojemność silnika: 1343 cm3

Rok produkcji: 2002

Data pierwszej rejestracji: 08.03.2003 r.

Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

Przebieg 201.545 km

Termin obowiązkowego badania technicznego 09.03.2014 r.

Stan: dobry 06.02.2014 r.

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 160,00 zł słownie: (sto sześćdziesiąt złotych 00/100), należy wpłacić do dnia 25 lutego 2014 r. do godziny 11.00 w kasie siedziby sprzedającego.

 

6. Cena wywoławcza - 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)

7. Wymagania,  jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  • dowód wniesienia obowiązującego wadium.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu.

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk,

ul. Fabryczna 1

„Oferta przetargowa na zakup samochodu marki KIO RIO nr rej. GS 09750" - nie otwierać.

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz.7.30 - 15:30 nie później jednak niż do dnia 25 lutego 2014 r. do godz. 9,00 w sekretariacie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pod adresem 76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1 (sekretariat,  I piętro ).

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

10. Inne informacje

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego.

b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.

c) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.

d) Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu.

e) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

f) Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

g) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

  • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,
  • żaden z uczestników aukcji lub przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

h) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium;
  • nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

i) O odrzuceniu oferty komisją przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

 

 

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Słupsku, ul. Fabryczna 1 posiada wymieniony niżej zbędny składnik majątku:

Dane identyfikacyjne pojazdu:

1. Rodzaj - samochód osobowy

2. Marka - KIO RIO

3. Nr silnika - A3 E060390

4. Nr podwozia - KNEDC241226076714

5. Rok produkcji - 2002

6. Pojemność silnika 1343 cm3

7. Moc silnika 55 kW

8. Kolor: srebrny metalik

9. Przebieg - 201.545 km

Wyposażenie samochodu:

1. Głośniki, antena - 1 kpl.

2. Poduszka powietrzna kierowcy

3. Opony zimowe- 4 szt.

4. Opony letnie- 4 szt.+ 1 szt.

5. Centralny zamek z autoalarmem.

6. Elektryczne podnoszenie szyb z przodu

7. Podnośnik, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka.

 

Telefon kontaktowy /fax: 059 845 60 85

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 wzor_umowy.doc (DOC, 27.KB) 2014-02-09 17:30:23 27.KB 427 razy
2 09_02_2014_17_33_02_wzor_formularza_ofertowego.doc (DOC, 23.KB) 2014-02-09 17:33:02 23.KB 430 razy
3 ogloszenie.pdf (PDF, 36.KB) 2014-02-09 19:19:42 36.KB 494 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wzor_formularza_ofertowego.doc (DOC, 23.KB) 2014-02-09 17:23:34 23.KB 0 razy
Udzielenie zamówienia
1 wybor_oferty0001.pdf (PDF, 667KB) 2014-03-12 15:03:19 667KB 508 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 09-02-2014 17:02:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 09-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 12-03-2014 15:03:19