Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Procedura kierownia wniosków o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego w Poradni
o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 1. Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia  u niego niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole - dla dzieci mieszkających na terenie powiatu słupskiego, które nie uczęszczają jeszcze do żadnej placówki oświatowej lub dla dzieci, które uczęszczają do placówki na terenie powiatu słupskiego na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 3. Jeżeli z treści wniosku o wydanie opinii wynika, że nie dotyczy on opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy
 4. Do wniosku o wydanie opinii, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
  • wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy zaznaczyć na wniosku, czy dziecko było badane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której); jeżeli nie ma aktualnych badań, konieczne będzie ich przeprowadzenie, termin realizacji wniosku może ulec wówczas wydłużeniu,
  • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka,
  • ewentualnie kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydaną przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
 5. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania opinii.
 6. Opinię nauczyciela o dziecku (jesli uczęszcza do oddziału/punktu przedszkolnego).
 7. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.
Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.


W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli lub specjalistów, prowadzących zajęcia z  dzieckiem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

Opinia zawiera:

 • informację o rozpoznanych przez nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem  indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;
 • informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów: niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka,
 • informację o działaniach podjętych przez nauczycieli lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka  w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem  mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

W ciągu tygodnia po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni opinię  (termin odbioru opinii uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli opinia nie zostanie odebrana wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2017.1743).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 25-05-18_wniosek_zo.pdf (PDF, 95.33Kb) 2019-01-13 14:00:46 140 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 15-09-2013 22:44:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 15-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 13-01-2019 14:00:46