Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Procedura kierowania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego w Poradni
o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

 1. Zespoły Orzekające w Poradni wydają na wniosek rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia orzeczenia:
  • o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  • o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 2. Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupsku wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie powiatu słupskiego oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, które mieszkają na terenie powiatu słupskiego.
 3. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 4. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 5. Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
  • wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy zaznaczyć na wniosku, czy dziecko było badane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której); jeżeli nie ma aktualnych badań, może być konieczne  ich przeprowadzenie (termin realizacji wniosku może ulec wydłużeniu),
  • zaświadczenie lekarza (specjalisty) zawierające (druk zaświadczenia do pobrania):
   • rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) - § 6 ust. 5 rozp.,
   • określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia) uczęszczanie do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni i nie dłużej niż jeden rok szkolny) - § 6 ust.4 rozp.,
   • wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola /szkoły.
   • inne istotne dla organizacji rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego / nauczania indywidualnego informacje.
 6. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 7. Jeżeli stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia przeprowadzenie badania diagnostycznego konieczne jest dołączenie do wniosku opinii nauczycieli.
 8. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.


W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli lub specjalistów, prowadzących zajęcia z  dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

Opinia zawiera:

 • informację o rozpoznanych przez nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;
 • informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,
 • informację o działaniach podjętych przez nauczycieli lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia.

W ciągu tygodnia po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie  (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2017.1743).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 25-05-18_wniosek_zo.pdf (PDF, 95.33Kb) 2019-01-13 14:05:28 133 razy
2 zas-lekarskie-2017_b.pdf (PDF, 64.73Kb) 2019-01-13 14:05:28 131 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 15-09-2013 22:35:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 15-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 13-01-2019 14:05:28