Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sposoby i zasady udostępniania danych

Ze względu na ochronę danych osobowych prowadzonej dokumentacji i rejestrów nie udostępnia się osobom nieupoważnionym.

Prowadzona dokumentacja diagnostyczna przechowywana jest w poradni i wykorzystywana tylko do użytku wewnętrznego. Udostępnia się rodzicom/opiekunom prawnym dziecka opinię lub orzeczenia wydając je na pisemny wniosek zainteresowanych.

Na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka poradnia udostępnia opinię o dziecku placówce, do której dziecko uczęszcza.

Oświadczenie informacyjne

  1. Administratorem danych osobowych osób kierujących wnioski do Poradni oraz danych osobowych pozostałych członków rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel. 598456085, e-mail: sekretariat@poradnia.slupsk.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku możliwy jest pod numerem tel. 598418557 lub adresem e-mail: oin@powiat.slupsk.pl lub iod@poradnia.slupsk.pl.
  3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) i wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i przepisach wydanych na ich podstawie.
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Słupsku.
  5. Wnioskodawca ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Posiadanie danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 15-09-2013 20:18:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 15-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 12-01-2019 19:38:18