Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w roku 2018.

 • Zarządzenie nr 30/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany procedur obiegu dokumentów, polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2018.395) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2017.1911) oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 29/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie  wprowadzenia planu działań, przydziału celów zgodnie z planem działań, arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku, harmonogramu planu działań kontrolnych w ramach kontroli zarządczej na rok 2019 dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U.  z 2010 r. Nr 187, poz. 1254)  oraz Załącznika nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie organizacji Kontroli zarządczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zasad jej koordynacji.
 • Zarządzenie nr 28/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 15, art. 4.1 ust.3 pkt. 6 i ust. 5 oraz art. 10.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1047, 2255 z 2017 r. poz. 61, 245 z późn. zm.) oraz zarządzenia 14/10 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 8 marca 2010 r.
 • Zarządzenie nr 27/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 w Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie rozporządzenia rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.939).
 • Zarządzenie nr 26/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 2091 § 1 ust. 2 pkt a) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. ze zm.).
 • Zarządzenie nr 25/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie płatności zobowiązań za miesiąc grudzień oraz wypłat pracownikom administracji i obsługi w dniu 20 grudnia 2018 r. oraz nauczycielom w dniu 21 grudnia 2018 r.
  • Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786), ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260), Regulaminu Pracy i Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 24/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany terminu zebrania Rady Pedagogicznej. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 23/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 16 listopada 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2018/2019".
 • Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 31 października 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Pani Iwony Rogozińskiej.
  • Na podstawie art. 65 ust. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. ze zm).
  • Traci moc Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie powierzenia Pani Iwonie Rogozińskiej stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zarządzenie nr 16/2016 r. z dnia 7 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Rogozińskiej - wicedyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w zastępstwie za Panią Jolantę Kamińską – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w czasie jej nieobecności.
 • Zarządzenie nr 21/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu, terminu i zasad przeprowadzenia w 2016 r. inwentaryzacji okresowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami).
 • Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia nowego "Regulaminu tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku" oraz "Planu podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych".
  • Na podstawie: art. 94 pkt. 8 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U.2018.917 ze zm.), art. 53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (t.j. Dz.U.2018.996 ze zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U.2018.1316 ze zm.).
  • § 3 ust. 1 zmieniony Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w "Regulaminie tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku" i w "Planie podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
  • Traci moc Zarządzenie nr 4/07 z 9.02.2007 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku"  wraz z kolejnymi zmianami oraz Zarządzenie nr 6/10 z 3.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, Zarządzenie nr 12/11 z dnia 13.04.2011 r., Zarządzenie nr 23/2011 z dnia 22.08.2011 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Socjalnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 28 września 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2018/2019".
 • Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Regulamin stracił moc z dniem 1 września 2019 r.  w związku ze zmianą podstawy prawnej, w oparciu o którą był wydany. Regulamin przyjęty był na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133 oraz z 2019 r. poz. 5), które straciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).
  • Na podstawie: art. 6a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U.2018.1133).
  • Traci moc Zarządzenie Nr.4/2010 z dn.07.01.10r. w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracy nauczycieli w PPP w Słupsku (zachowuje moc do postępowań wdrożonych do dnia 31 sierpnia 2018 r. włącznie)
 • Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 7 września 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2017/2018".
 • Zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.)
 • Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 15 czerwca 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2017/2018".
 • Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych.
  • Na podstawie: art. 68 ust. 1 pkt. 1 Ustawy w dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwązku z przetwrzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE - 4.5.2016 L 119/3) oraz Ustawy d dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
  • Traci moc Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupku", zmieniające Zarządzenie nr 30/2011 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia norm paliwa dla samochodu osobowego marki OPEL Astra GS 28782.
  • Na podstawie: Zarządzenia Nr 9/2014 r. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie likwidacji pogotowia kasowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2018.395 ze zm.).
  • Traci moc Zarządzenie nr 24/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku i Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego i ZFŚŚ na wydatki działalności podstawowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 6 kwietnia 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2017/2018".
 • Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu urlopowego pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
  • Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018.108 ze zm.)
 • Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian procedur obiegu dokumentów, polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2018.395 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 289) oraz na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. nr 157 poz 1240 z późn. zm.)
  • Zmienia Zarządzenie nr 57/2010 z 16 listopada 2010 r.
 • Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie organizacji  "Dnia  otwartej  Poradni  24 lutego  2018 r.
  • Na podstawie § 23 Regulaminu pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w "Regulaminie tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku" i w "Planie podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych".
  • Na podstawie: art 94 pkt 8 Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U.2016 poz. 1666, 2138, 2255 z 2017 r/ poz. 60 z późn. zm.), art. 1, 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800, 1984, 2255 z póżn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 168) oraz obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia poprzedniego roku, półrocza.
 • Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Klawikowskiej - głównej księgowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w zastępstwie za Panią Jolantę Kamińską - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku i Panią Iwonę Rogozińską - wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - w razie ich jednoczesnej nieobecności.
  • Na podstawie § 2 pkt. 4 Uchwały nr 99/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Traci moc Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 7 września 2016 r.
 • Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 26 stycznia 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2017/2018".
 • Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia norm paliwa dla samochodu osobowego marki OPEL Astra GS 28782.
  • Na podstawie: Zarządzenia Nr 9/2014 r. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie dnia dodatkowo wolnego za 6 stycznia 2018 r. przypadający w dzień dodatkowo wolny, jakim jest sobota.
  • Na podstawie: art. 130 § 2 Kodeksu pracy (tekst jednolity. Dz.U.2016.1666 z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia stawki godzinowej za wynajęcie sali konferencyjnej w 2018 r.

Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku dostępne są do wglądu w sekretariacie poradni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 02-03-2018 20:18:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 02-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 08-03-2021 10:27:15