Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w roku 2017.

 • Zarządzenie nr 21/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 68/2010 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Wsa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku.
  • Na podstawie art. 11 pkt 2 ppkt a i b Ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475, a w konsekwencji uchylenie art. 39 ust. 2 oraz art. 39 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870).
 • Zarządzenie nr 21/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U.2015. 745)
 • Zarządzenie nr 20/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu działań, przydziału celów zgodnie z planem działań, arkusza identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku, harmonogramu planu działań kontrolnych w ramach kontroli zarządczej na rok 2018 dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U.  z 2010 r. Nr 187, poz. 1254)  oraz Załącznika nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie organizacji Kontroli zarządczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zasad jej koordynacji
 • Zarządzenie nr 19/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie płatności zobowiązań za miesiąc grudzień oraz wypłat wynagrodzeń pracownikom admministracji i obsługi w dniu 20.12.2017 r. oraz nauczycielom w dniu 22 grudnia 2017 r.
  • Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1379 z póżn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 90 z późn. zm.), Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 15, art. 4 ust. 3 pkt. 6 i ust. 5 oraz art. 10.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, 2255 z 2017 r. poz. 61, 245 z póżn. zm.) oraz zarządzenia 14/10 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 8 marca 2010 r.
 • Zarządzenie nr 17/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu, terminu i zasad przeprowadzenia w 2016 r. inwentaryzacji okresowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami).
 • Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dnia wolnego za 11 listopada 2017 r. przypadający w dzień dodatkowo wolny, jakim jest sobota.
  • Na podstawie: art. 130 § 2 Kodeksu pracy (tekst jednolity. Dz.U.2016.1666 z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu działania Zespołów Orzekających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 i 949), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające dzialające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.2017.1743) oraz § 5 ust. 7 pkt. 5 Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, Uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2017/2018 z dnia 22 września 2017 r.
  • Traci moc Zarządzenie mr 23/07 z dnia 27.09.2007 r. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w sprawie Regulaminu działania Zespołów Orzekających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zwołania w dniu 22 września 2017 r. posiedzenia Rady Pedagogicznej.
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2017/2018".
 • Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 6 września  2017 r. w sprawie zwołania w dniu 8 września 2017 r. posiedzenia Rady Pedagogicznej.
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 12/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zwołania w dniu 30 sierpnia 2017 r. posiedzenia Rady Pedagogicznej.
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2016/2017".
 • Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia norm paliwa dla samochodu osobowego marki OPEL Astra GS 28782.
  • Na podstawie: Zarządzenia Nr 9/2014 r. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
  • Na podstawie: art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2016.1379 j.t).
 • Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski nauczycieli  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku o dofinansowanie dokształcenia lub doskonalenia zawodowego.
  • Na podstawie: pkt. V.4 Regulaminu podziału środków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. 
 • Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w "Regulaminie podziału środków na dofinansowanie dokształcania lub doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku" i ogłoszenia tekstu ujednoliconego "Regulaminu podziału środków na dofinansowanie dokształcania lub doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku".
  • Na podstawie: art. 70a ust.1 i 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2016.1379 j.t), roz-porządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U.2002.46.430), Kodeksu Pracy (Dz. U. 2016.1666 t.j ze zm. art. 1031 – 1036), Uchwały Nr 19/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku.
  • Traci moc Zarządzenie nr 26/2007 z dnia 27.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu podziału środków na dofinansowanie dokształcania lub doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku".
 • Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art 94 pkt 8 Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U.2016 poz. 1666, 2138, 2255 z 2017 r/ poz. 60 z późn. zm.), art. 1, 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800, 1984, 2255 z póżn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 168) oraz obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia poprzedniego roku, półrocza.
 • Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majatku (środków trwałych i wyposażenia) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art. 3 ust. 1 pkt. 15, art. 4.1. ust. 3 pkt 6 i ust. 5 oraz art 10.1 ust 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2006 r. poz. 1047, 2250, z 2017 r. poz. 61, 245 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 14/2010 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 8 marca 2010 r.
 • Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian procedur obiegu dokumentów, polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2006 r. poz. 1047, 2250, z 2017 r. poz. 61, 245 z późn. zm.) zwanego dalej ustawą, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej (t. j. Dz.U.2017 poz. 760 z późn. zm) oraz na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659 z późn. zm).
  • Ulega zmianie Aneks z dnia 30 grudnia 2016 r. do Zarządzenia nr 57/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie procedur obiegu dokumentów, polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zwołania w dniu 19 kwietnia 2017 r. posiedzenia Rady Pedagogicznej.
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2016/2017".
 • Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zwołania w dniu 1 lutego 2017 r. posiedzenia Rady Pedagogicznej.
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2016/2017".
 • Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2014 Dyrektora poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art.209§ 1 ust. 2 pkt a) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy (Dz.U.2016.1666.t.j. z dnia 2016.10.12 r.).
  • Ulega zmianie Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Straciło moc Zarządzeniem 26/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawki godzinowej za wynajęcie sali konferencyjnej w 2017 r.

Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku dostępne są do wglądu w sekretariacie poradni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 09-01-2017 10:24:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 09-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 22-08-2019 15:15:34