Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kontrole zewnętrzne w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku w 2011 r.

Kontrole zewnętrzne w roku 2011.

 • Kontrola Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kontrola planowa w zakresie zgodności wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontrolę przeprowadziła Małgorzata Stenka-Kozłowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku, działając na podstawie upoważnienia nr 339/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. wydanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Kontrolę przeprowadzono w dniu 27.04.2011 r.

Kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres kontroli obejmował rok szkolny 2010/2011.

Na podstawie wyników kontroli stwierdzono zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, ul. Fabryczna 1 z obowiązującymi przepisami prawa.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół kontroli dostępny jest do wglądu u dyrektor poradni.

 • Kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrola realizacji planu wydatków oraz obowiązków wynikających z kontroli zarządczej.

Kontrolę przeprowadziły Joanna Harasimiuk i Magdalena Osman, inspektorzy w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku, działając na podstawie upoważnienia Nr OR.III.077.1.39.2011 Starosty Słupskiego z dnia 2 września 2011 r. Kontrolę przeprowadzono w dniach 5.09 - 8.09.2011 r.

Kontrola miała na celu sprawdzenie zasadności i celowości dokonywania wydatków, dokumentowania ich zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz sposób ewidencjonowania i ujmowania w sprawozdaniach budżetowych i finansowych. Czynnościom kontrolnym poddano również sposób realizacji obowiązków wynikających z kontroli zarządczej, zgodnie z art. 68 i 69 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Zakres kontroli obejmował rok 2011.

Protokół z kontroli dostępny jest do wglądu u dyrektor poradni.

W wystąpieniu pokontrolnym nr OR-IX.1711.1.14.2011 z dnia 14 listopada 2011 r., uwzględniając złożone wyjaśnienia stosownie do § 36 ust. 1 Regulaminu działalności kontrolnej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, przyjętej Zarządzeniem Nr 76/2011 z dn. 29.08.2011 r., w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości Starosta Słupski zalecił:

 1. Umieszczać informację na dokumentach księgowych o sposobie i terminie dokonanej płatności.
 2. Kontrasygnować przez Głównego Księgowego podpisane przez jednostkę umowy.
 3. W prawidłowy sposób przeprowadzać księgowanie zaangażowania wydatków budżetowych.
 4. Sporządzając niezbędne dokumenty zwrócić uwagę, czy kopia oryginału jest z nim tożsama.
 5. W rzetelny sposób, zgodnie z uor, przeprowadzać inwentaryzację posiadanego majatku.
 6. Nie stosować praktyki zatrudniania na stanowisku urzędniczym bądź pomocy i obsługi w sposób niezgodny z ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) tj. na okres próbny.
 7. Naliczanie zasiłku chorobowego, maciezyńskiego, opiekuńczego i rehabilitacyjnego przeprowadzać w oparciu o otrzymaną opinię prawną z dn. 6.10.2011 r.

Wystąpienie pokontrolne dostępne jest do wglądu u dyrektor poradni.

 • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Kontrola planowa projektu konkursowego

Nazwa projektu: Szansa na rozwój i pracę - szansą na sukces

Numer projektu: POKL.09.02.00-22-027/09

Działanie/Priorytet: Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego/ Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-22-027/09-00

Kontrolę przeprowadzili: Monika Czarniewska - kierownik zespołu kontrolującego, Mariusz Kolasa - członek zespołu kontrolującego, Łukasz Sołowiej - członek zespołu kontrolującego. Kontrolę przeprowadzono w dniach 29.09 - 30.09.2011 r.

Zakres kontroli obejmował:

 1. prawidłowość rozliczeń finansowych,
 2. kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
 3. sposób  rekrutacji uczestników projektu,
 4. sposób przetwarzania danych osobowych uczestników,
 5. zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
 6. poprawność udzielania zamówień publicznych,
 7. poprawność udokumentowania rezeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP,
 8. poprawność udzielania pomocy publicznej,
 9. prawidłowość realizacji działań informacyjno - promocyjnych,
 10. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli realizacji Projektu, zgodnie z zakresem określonym w pkt. 9 Informacji pokontrolnej stwierdzono, że projekt realizowany jest prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia w zakresie:

 • opisywania dokumentów księgowych,
 • sporządzania załączników nr 1 do wniosków o płatność.

Informacja pokontrolna nr KPR-POKL.09.02.00-22-027/09-01 dostępna jest do wglądu u dyrektor poradni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 09-02-2014 22:14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 09-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 09-02-2014 22:14:22