Zakres działania

Terenem działania poradni jest obszar ziemskiego powiatu słupskiego.

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenie, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły, a mieszkają na terenie działania poradni, młodzieży uczącej się w placówkach na terenie powiatu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnia może udzielać pomocy dzieciom, które nie mieszkają na terenie działania poradni, uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, których siedziby nie znajdują się na tym terenie.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Do zadań poradni należy w szczególności:

  1. diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu; efektem diagnozowania jest w szczególności:
  2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega w szczególności na:
  3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, które polega w szczególności na:
  4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 15-09-2013 19:55:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 15-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 19-11-2017 21:05:39