Procedura kierowania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego w Poradni
o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

 1. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
 2. Zespoły Orzekające w Poradni wydają orzeczenie na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku wydaje orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie powiatu słupskiego od 3 do 25 roku życia.
 4. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 5. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 6. Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:
  • wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy zaznaczyć na wniosku, czy dziecko było badane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której); jeżeli nie ma aktualnych badań, konieczne będzie ich przeprowadzenie (na podstawie wniosku o udzielenie dziecku pomocy),
  • zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia,
  • opinię nauczyciela o uczniu.
 7. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 8. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.
Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 3 egzemplarzach (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 15-09-2013 22:42:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 15-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 03-01-2016 17:36:07