Misja i wizja Poradni

Jako pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, ul. Fabryczna 1, pragniemy dostosowywać swoje działania do potrzeb naszych klientów. Działalnością, która nas wyróżnia jest prowadzenie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, którego celem jest stymulowanie rozwoju dzieci z różnymi zaburzeniami. Staramy się modyfikować nie tylko oferowane formy pomocy, metody pracy i wyposaże-nie, ale i organizację pracy oraz ofertę działań placówki. W swojej pracy kierujemy się zasadą życzliwości, dyskrecji, empatii, taktu pedagogiczne-go oraz troską i poszanowaniem każdego człowieka. Misja Jesteśmy publiczną placówką oświatową pomagającą dzieciom i młodzieży, w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną. Pomoc ta jest nastawiona na wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego indywidu-alnych możliwości i potrzeb. Zapewniamy przyjazną i bezpieczną atmosferę oraz indywidualne podejście do problemów każdej zgłaszającej się do nas osoby. Współpracujemy z wieloma instytucjami, dla których nadrzędnym celem jest dobro dziec-ka. Naszą pracą chcemy wspierać nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych i dy-daktycznych. Promując zdrowy styl życia i realizując programy profilaktyczne pragniemy zapo-biegać patologiom społecznym. Wizja Nasza poradnia pracuje na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców oraz służy pomocą nauczy-cielom przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych znajdujących się w rejonie jej działania. Oferujemy pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Tworzymy placówkę przyjazną dzieciom, wspierającą ich w pokonywaniu ograniczeń, wy-nikających z zaburzeń rozwojowych i uwarunkowań środowiskowych oraz umożliwiającą wszech-stronną stymulację ich rozwoju. Równocześnie pragniemy być miejscem cieszącym się zaufaniem rodziców, mogących znaleźć u nas rzetelną i fachową pomoc, dotyczącą wspomagania rozwoju i wychowywania dzieci. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w naszej placówce prowadzone jest w sposób profesjonalny i kompetentny przez pracowników psychologiczno-pedagogicznych systematycznie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Rodzice i nauczyciele otrzymują jasne, zrozumiałe i możliwe do zrealizowania porady i zalecenia (zarówno ustne, jak i w formie opinii pisemnych). Klienci poradni (dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele) chętnie korzystają z pomocy na-szej placówki, a pomoc ta dostosowana jest do zgłaszanych przez nich problemów i potrzeb. Poradnia znana jest w swoim środowisku jako placówka oferująca usługi psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na wysokim poziomie. Aktywnie włączamy się do działań na rzecz środowiska w diagnozowaniu i rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Podejmujemy intensywną współpracę z placówkami oświato-wymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Wysoką jakość świadczonych usług zapewniają nie tylko wykwalifikowani pracownicy, ale również poprawiająca się stale baza (wyposażenie w metody diagnostyczne, pomoce dydaktyczno-naukowe, urządzenia techniczne itp.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 16-05-2018 17:03:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 16-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 16-05-2018 17:03:52