Zarządzenia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w roku 2018.

 • Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 31 października 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Pani Iwony Rogozińskiej.
  • Na podstawie art. 65 ust. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. ze zm).
  • Traci moc Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie powierzenia Pani Iwonie Rogozińskiej stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zarządzenie nr 16/2016 r. z dnia 7 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Rogozińskiej - wicedyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w zastępstwie za Panią Jolantę Kamińską – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w czasie jej nieobecności.
 • Zarządzenie nr 21/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu, terminu i zasad przeprowadzenia w 2016 r. inwentaryzacji okresowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami).
 • Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia nowego "Regulaminu tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku" oraz "Planu podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych".
  • Na podstawie: art. 94 pkt. 8 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U.2018.917 ze zm.), art. 53 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (t.j. Dz.U.2018.996 ze zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U.2018.1316 ze zm.).
  • Traci moc Zarządzenie nr 4/07 z 9.02.2007 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku"  wraz z kolejnymi zmianami oraz Zarządzenie nr 6/10 z 3.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, Zarządzenie nr 12/11 z dnia 13.04.2011 r., Zarządzenie nr 23/2011 z dnia 22.08.2011 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Socjalnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 28 września 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2018/2019".
 • Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczycieli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art. 6a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U.2018.1133).
  • Traci moc Zarządzenie Nr.4/2010 z dn.07.01.10r. w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracy nauczycieli w PPP w Słupsku (zachowuje moc do postępowań wdrożonych do dnia 31 sierpnia 2018 r. włącznie)
 • Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 7 września 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2017/2018".
 • Zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.)
 • Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 15 czerwca 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2017/2018".
 • Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych.
  • Na podstawie: art. 68 ust. 1 pkt. 1 Ustawy w dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwązku z przetwrzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE - 4.5.2016 L 119/3) oraz Ustawy d dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
  • Traci moc Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupku", zmieniające Zarządzenie nr 30/2011 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia norm paliwa dla samochodu osobowego marki OPEL Astra GS 28782.
  • Na podstawie: Zarządzenia Nr 9/2014 r. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie likwidacji pogotowia kasowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2018.395 ze zm.).
  • Traci moc Zarządzenie nr 24/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku i Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego i ZFŚŚ na wydatki działalności podstawowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 6 kwietnia 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2017/2018".
 • Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu urlopowego pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz określenia trybu wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
  • Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018.108 ze zm.)
 • Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie procedur obiegu dokumentów, polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2018.395 ze zm.).
  • Traci moc Zarządzenie nr 57/2010 z 16 listopada 2010 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi na jego podstawie.
 • Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie organizacji  "Dnia  otwartej  Poradni  24 lutego  2018 r.
  • Na podstawie § 23 Regulaminu pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w "Regulaminie tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku" i w "Planie podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych".
  • Na podstawie: art 94 pkt 8 Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U.2016 poz. 1666, 2138, 2255 z 2017 r/ poz. 60 z późn. zm.), art. 1, 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800, 1984, 2255 z póżn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz. 168) oraz obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia poprzedniego roku, półrocza.
 • Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Klawikowskiej - głównej księgowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w zastępstwie za Panią Jolantę Kamińską - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku i Panią Iwonę Rogozińską - wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku - w razie ich jednoczesnej nieobecności.
  • Na podstawie § 2 pkt. 4 Uchwały nr 99/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
  • Traci moc Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 7 września 2016 r.
 • Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 26 stycznia 2018 r. 
  • Na podstawie: § 2 Regulaminu działania Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku oraz zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego na rok 2017/2018".
 • Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia norm paliwa dla samochodu osobowego marki OPEL Astra GS 28782.
  • Na podstawie: Zarządzenia Nr 9/2014 r. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie dnia dodatkowo wolnego za 6 stycznia 2018 r. przypadający w dzień dodatkowo wolny, jakim jest sobota.
  • Na podstawie: art. 130 § 2 Kodeksu pracy (tekst jednolity. Dz.U.2016.1666 z późn. zm.)
 • Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia stawki godzinowej za wynajęcie sali konferencyjnej w 2018 r.

Zarządzenia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku dostępne są do wglądu w sekretariacie poradni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Kamińska 02-03-2018 20:18:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Kamińska 02-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Kamińska 06-11-2018 15:04:21